postheadericon Podmienky prepravy

Všeobecné podmienky účasti na autobusovej preprave cestovnej  agentúry VIATOUR.

1./       Adriana Olšová – VIATOUR, sídlo: Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava, IČO: 22661093, DIČ: 1020191799 (ďalej   VIATOUR) zabezpečuje prepravu na trase Dolný KubínMartin Žilina – Považská Bystrica – Nové Mesto – Dubnica – Trenčín – Piešťany – Trnava – Bratislava –  Lido di Jesolo – Eraclea Mare – okolie Caorle – Bibione – Lignano s možnosťou nástupu/výstupu kdekoľvek po trase po predchádzajúcej konzultácii .

V spolupráci s partnerskými CK zaisťuje VIATOUR dovoz k prestupu do Bratislavy i z nástupných/výstupných miest Banská Bystrica – Zvolen – Žiar nad Hronom – Nitra.

Preprava je zaisťovaná klimatizovaným autobusom s videom, možnosťou zakúpenia občerstvenia. Na jednotlivých trasách Slovenska prichádza k prestupom – dovoz  z lokalít Slovenska do Bratislavy  a prestup na trasy do Talianska (týka sa len nástupov v BB,ZV,ZH a NR). Počas jazdy sú dodržané pravidelné prestávky. Pri návrate vozidiel zo zahraničia je možný časový sklz pri prestupoch na rozvoz do lokalít Slovenska (v závislosti od prepravných podmienok po trase). Keďže sa jedná o prípoje iných CK, privážajúce cestujúcich z iných dovolenkových destinácií,
upozorňujeme na možnosť dlhšej doby čakania na prípoj, čo CA VIATOUR nedokáže ovplyvniť.
Časový harmonogram prepravy je k dispozícii u predajcu.

2./     Cena dopravy obsahuje prepravné služby.

Počas prepravy zaisťuje organizačné záležitosti technický pracovník CA VIATOUR (k dispozícii od nástupnej stanice v Bratislave) – zabezpečí výstup a nástup cestujúcich v letoviskách,  klientov neubytováva.   Klient je zodpovedný za prevzatie kompletných pokynov od CK/CA, u ktorej si pobyt zakúpil – presnej adresy miesta výstupu v letovisku. Pokiaľ túto adresu nemá k dispozícii a nebola ani uvedená na záväznej objednávke, je sprievodca oprávnený miesto výstupu sám určiť. Individuálni cestujúci, ktorí necestujú na pobyt prostredníctvom CA/CK, majú stanovené miesto výstupu podľa zastávok obsluhovaných pre klientov cestovných kancelárií s možnosťou prispôsobenia výstupu podľa ich potreby. Cena neobsahuje poistenie pobytu, ktoré je možné uzavrieť u predajcu.

3./     Poskytnutie konkrétneho miesta garantuje CA len po uhradení miestenky, v prípade jej nezakúpenia je klient povinný rešpektovať miesto pridelené mu sprievodcom, inak stráca nárok na prepravu. Zakúpené miestenkové sedadlo garantuje VIATOUR až od prestupu na vozidlo VIATOUR – neplatí pri dovoze na rôznych trasách Slovenska prostredníctvom iných CK.

4./     Cestujúci má nárok na prepravu jedného kusa batožiny na osobu v batožinovom priestore do hmotnosti 35 kg a príručnej batožiny, ktorú, ak ju z kapacitných dôvodov nie je možné umiestniť v batožinovom priestore, je možné vziať do priestorov vozidla, umiestnená však musí byť pod alebo nad sedadlom cestujúceho. Umiestňovať batožinu v uličke vozidla je neprípustné. Z prepravy sú vylúčené zvieratá, bicykle, surfy a iné nadrozmerné predmety.

5./     Nástupné miesta na Slovensku sú pevne stanovené.  Klient zodpovedá za dostavenie sa k vozidlu min. 20 min.  pred jeho odchodom  a je oboznámený s možnosťou vylúčenia z prepravy bez finančnej náhrady v prípade nedostavenia sa do času odjazdu. Príchod do letovísk je v ranných hodinách, odchod vo večerných hodinách – uvedené časy nie sú viazané na časy  ubytovania – nasťahovania sa do apartmánov alebo hotelov. VIATOUR garantuje výstup účastníkov max. do 200 m od miesta ubytovania alebo cestovnej agentúry. Nie je pravidlom, že na rovnakom mieste čakajú klienti i pri návrate, sprievodca má právo stanoviť iné miesto nástupu v závislosti od prístupu vozidla do uzavretých peších zón letovísk vo večerných hodinách. Časy nástupov v zahraničí sú plánované časy odchodov a VIATOUR  si vyhradzuje právo meškania vozidla z objektívnych príčin. V prípade meškania autobusu viac ako 60 minút  je možné zistiť informácie o jeho pohybe na prepravnom dispečingu. Ak klient v objednávke uvedie kontakt, dispečing mu formou SMS alebo telefonátu meškanie ohlási.

6./     Pri objednaní prepravy uhradí klient min. 50% z ceny služby, doplatok uhradí najneskôr 35 dní pred odchodom. Cestovný lístok je klientovi doručený najneskôr 7 dní pred odchodom. V prípade neuhradenia zálohy alebo doplatku v stanovenej lehote považuje predajca objednávku za zrušenú a vráti klientovi zálohu zníženú o zodpovedajúce stornopoplatky.

         STORNOPOPLATKY – platné odo dňa úhrady zálohy alebo plnej sumy za dopravu:

do 50 dní pred termínom prepravy     =    15.-EUR/osoba
– 49-30 dní             -!!-                                =    20.-EUR/osoba
– 29-10 dní             -!!-                                =    35.-EUR/osoba
–   9-  5 dní             -!!-                                 =    50.-EURk/osoba
menej ako 5 dní           -!!-                          =    plná výška ceny prepravy

7./     Pri zmene objednaného termínu prepravy uhradí klient za presun termínu 20.-EUR/osoba, pokiaľ mu VIATOUR zmenu potvrdí. V prípade obsadenosti požadovaného nového termínu nie je CA povinná dopravu v zmenenom termíne poskytnúť, ak v tomto prípade klient od pôvodnej požiadavky odstúpi, vstupujú do platnosti horeuvedené stornopodmienky.

8./     CA VIATOUR je oprávnená zvýšiť cenu prepravy v závislosti od výraznej zmeny cien pohonných hmôt, cestných poplatkov v zahraničí , kurzových zmien valút alebo legislatívnych zmien vplývajúcich na tvorbu ceny (zmeny vzniknuté po 10.11.2017). Zvýšiť cenu má CA právo o max. 15% oproti pôvodnej cene, v prípade zvýšenia o viac ako 15%  je klient oprávnený od zmluvy bez stornopoplatkov odstúpiť.

9./      V prípade neobsluhovania potvrdeného výstupného miesta vozidlom CA VIATOUR má VIATOUR právo zabezpečiť cestujúcemu  náhradnú prepravu prostredníctvom iného prepravcu za rovnakých cenových a kvalitatívnych podmienok.

10./    Z prepravy je má CA právo vylúčiť: –
– batožinu nad limit v zmysle bodu 4./, ak ju už nie je možné z kapacitných dôvodov umiestniť v batožinovom priestore
– osoby pod vplyvom omamných látok
– zvieratá

11./     Reklamácie je klient povinný riešiť ihneď na mieste ich vzniku prostredníctvom sprievodcu spísaním reklamačného protokolu a jeho doručením svojmu predajcovi najneskôr do 90 dní po poskytnutí služby.
Za predmet reklamácie sa nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe dojednanej zmluvy o cestovnom  poistení, ani také škody a ujmy, ktoré sú z poistenia výslovne vyňaté. CA nezodpovedá za škody, ktoré nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb, ale boli spôsobené treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služby, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani vynaložením všetkého úsilia, ani za škody vzniknuté v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých okolností.

12/. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
a.) podpisom zmluvy dáva objednávateľ CA VIATOUR  súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov vrátane rodného čísla a čísla cestovného dokladu uvedených v zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov CA VIATOUR voči objednávateľovi
b.) Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
– získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve o obstaraní služby cestovného ruchu, využívanie vyššie uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania účastníkov objednávateľa pred a počas čerpania objednaných služieb, poskytovanie údajov zmluvným partnerom CA VIATOUR vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,
c.) Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
d.) Vo vzťahu k osobám uvedeným v zmluve, ktoré zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov za účelom ich spracúvania podľa bodu IX.
13/. Záverečné ustanovenia:
Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.5.2017 a sú záväzné pre všetkých účastníkov prepravy, ktorej organizátorom je CA VIATOUR. Klient svojím podpisom na zmluve o sprostredkovaní služby vyjadruje súhlas s podmienkami účasti na preprave v mene všetkých účastníkov, ktorí ho k tomuto jednaniu splnomocnili.
Všetky práva a povinnosti oboch strán, ktoré nie sú uvedené v zmluvných podmienkach, sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 Dispečing počas prepravy: 00421 (0)905 886855

 

Mapa