postheadericon Podmienky prepravy

Všeobecné podmienky účasti na autobusovej preprave cestovnej  agentúry VIATOUR.

1./       Adriana Olšová – VIATOUR, sídlo: Ivana Bukovčana 20, 841 07 Bratislava, IČO: 22661093, DIČ: 1020191799 (ďalej   VIATOUR)  

zabezpečuje priamu prepravu na trase Dolný KubínMartin Žilina –  Považská Bystrica – Nové Mesto – Ilava – Dubnica – Trenčín – Piešťany – Trnava – Bratislava –  Lido di Jesolo – Eraclea Mare – okolie Caorle – Bibione – Lignano s možnosťou nástupu/výstupu kdekoľvek po trase po predchádzajúcej konzultácii .

V spolupráci s partnerskými CK zaisťuje VIATOUR dovoz „k prestupu“ do Bratislavy i z nástupných/výstupných miest  Banská Bystrica – Zvolen – Žiar nad Hronom – Nitra – Ružomberok – L.Mikuláš – Bánovce – Prievidza – Partizánske – Topoľčany – Sereď – Levice – Nové Zámky -Komárno – Dunajská Streda.
       Preprava je zaisťovaná klimatizovaným autobusom s videom, možnosťou zakúpenia občerstvenia. Na jednotlivých trasách Slovenska prichádza k prestupom – dovoz  z lokalít Slovenska do Bratislavy  a prestup na trasy do Talianska (týka sa len nástupov/výstupov „s prestupom“). 
      Pri návrate vozidiel zo zahraničia je možný časový sklz pri prestupoch na rozvoz do lokalít Slovenska (v závislosti od prepravných podmienok po trase). Keďže sa jedná o prípoje iných CK, privážajúce cestujúcich z iných dovolenkových destinácií, upozorňujeme na možnosť dlhšej doby čakania na prípoj, čo CA VIATOUR nedokáže ovplyvniť.
     Časový harmonogram prepravy je k dispozícii u predajcu.

2./     Cena dopravy obsahuje prepravné služby.
      Počas prepravy zaisťuje organizačné záležitosti technický pracovník CA VIATOUR (k dispozícii od nástupnej stanice v Bratislave) – zabezpečí výstup a nástup cestujúcich v letoviskách,  klientov neubytováva.   Klient je zodpovedný za prevzatie kompletných pokynov od CK/CA, u ktorej si pobyt zakúpil – presnej adresy miesta výstupu v letovisku. Pokiaľ túto adresu nemá k dispozícii a nebola ani uvedená na záväznej objednávke, je sprievodca oprávnený miesto výstupu sám určiť.
       Individuálni cestujúci, ktorí necestujú na pobyt prostredníctvom CA/CK, majú stanovené miesto výstupu podľa zastávok obsluhovaných pre klientov cestovných kancelárií s možnosťou prispôsobenia výstupu podľa ich potreby.
Cena neobsahuje poistenie pobytu/cesty počas prepravy, ktoré je možné uzavrieť u predajcu.

3./     Poskytnutie konkrétneho miesta garantuje CA len po uhradení miestenky, v prípade jej nezakúpenia je klient povinný rešpektovať miesto pridelené mu sprievodcom, inak stráca nárok na prepravu. Zakúpené miestenkové sedadlo garantuje VIATOUR až od prestupu na vozidlo VIATOUR – neplatí pri dovoze na rôznych trasách Slovenska prostredníctvom iných CK. 

4./     Cestujúci má nárok na prepravu jedného kusa batožiny na osobu v batožinovom priestore do hmotnosti 35 kg a príručnej batožiny, ktorú, ak ju z kapacitných dôvodov nie je možné umiestniť v batožinovom priestore, je možné ju vziať do priestorov vozidla, umiestnená však musí byť pod alebo nad sedadlom cestujúceho. Umiestňovať batožinu v uličke vozidla je neprípustné. Z prepravy sú vylúčené zvieratá, bicykle, surfy a iné nadrozmerné predmety.

5./     Nástupné miesta na Slovensku sú pevne stanovené.  Klient zodpovedá za dostavenie sa k vozidlu min. 20 min.  pred jeho odchodom  a je oboznámený s možnosťou vylúčenia z prepravy bez finančnej náhrady v prípade nedostavenia sa do času odjazdu. Príchod do letovísk je v ranných hodinách, odchod vo večerných hodinách – uvedené časy nie sú viazané na časy  ubytovania – nasťahovania sa do apartmánov alebo hotelov. VIATOUR garantuje výstup účastníkov max. do 200 m od miesta ubytovania alebo cestovnej agentúry. Nie je pravidlom, že na rovnakom mieste čakajú klienti  i pri návrate, sprievodca má právo stanoviť iné miesto nástupu v závislosti od prístupu vozidla do uzavretých peších zón letovísk vo večerných hodinách. Časy nástupov v zahraničí sú plánované časy odchodov a VIATOUR  si vyhradzuje právo meškania vozidla z objektívnych príčin. V prípade meškania autobusu viac ako 60 minút  je možné zistiť informácie o jeho pohybe  na prepravnom dispečingu. Ak klient v objednávke uvedie kontakt, dispečing mu formou SMS alebo telefonátu meškanie ohlási.

6./     Pri objednaní prepravy uhradí klient min. 50% z ceny služby, doplatok uhradí najneskôr 35 dní pred odchodom. Cestovný lístok je cestujúcemu doručený najneskôr 7 dní pred odchodom. V prípade neuhradenia zálohy alebo doplatku v stanovenej lehote považuje predajca objednávku za zrušenú a vráti klientovi zálohu zníženú o zodpovedajúce stornopoplatky.

         STORNOPOPLATKY – platné odo dňa úhrady zálohy alebo plnej sumy za dopravu

do 50 dní pred termínom prepravy    =    15.-EUR/osoba
– 49-30 dní                  -!!-                          =    20.-EUR/osoba
– 29-10 dní                  -!!-                          =    35.-EUR/osoba
–   9-  5 dní                   -!!-                          =    50.-EURk/osoba
menej ako 5 dní          -!!-                          =    plná výška ceny prepravy

7./     Pri zmene objednaného termínu prepravy uhradí klient za presun termínu 15.-EUR/osoba, pokiaľ mu VIATOUR zmenu potvrdí. V prípade obsadenosti požadovaného nového termínu nie je CA povinná dopravu v zmenenom termíne poskytnúť, ak v tomto prípade klient od pôvodnej požiadavky odstúpi, vstupujú do platnosti horeuvedené stornopodmienky.

8./     CA VIATOUR je oprávnená zvýšiť cenu prepravy v závislosti od výraznej zmeny cien pohonných hmôt, cestných poplatkov v zahraničí , kurzových zmien valút alebo legislatívnych zmien vplývajúcich na tvorbu ceny (zmeny vzniknuté po 1.12.2017). Zvýšiť cenu má CA právo o max. 15% oproti pôvodnej cene, v prípade zvýšenia o viac ako 15%  je klient oprávnený od zmluvy bez stornopoplatkov odstúpiť.

9./      V prípade neobsluhovania potvrdeného výstupného miesta vozidlom CA VIATOUR má VIATOUR právo zabezpečiť  cestujúcemu  náhradnú prepravu prostredníctvom iného prepravcu za rovnakých cenových a kvalitatívnych podmienok.

10./    Z prepravy  má CA právo vylúčiť: –
– batožinu nad limit v zmysle bodu 4./, ak ju už nie je možné z kapacitných dôvodov umiestniť v batožinovom priestore
– osoby pod vplyvom omamných látok

11./     Reklamácie je klient povinný riešiť ihneď na mieste ich vzniku prostredníctvom sprievodcu spísaním reklamačného protokolu a jeho doručením svojmu predajcovi najneskôr do 90 dní po poskytnutí služby.  Za predmet reklamácie sa nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia
poisťovne na základe dojednanej zmluvy o cestovnom  poistení, ani také škody a ujmy, ktoré sú z poistenia výslovne vyňaté.
CA nezodpovedá za škody, ktoré nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb, ale boli spôsobené treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služby, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani vynaložením všetkého úsilia, ani za škody vzniknuté v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých okolností.

12/. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa  Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a.) podpisom zmluvy dáva objednávateľ CA VIATOUR  súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zabezpečením služieb v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie zmluvných záväzkov CA VIATOUR voči objednávateľovi
b.) Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
– získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve o obstaraní služby cestovného ruchu, využívanie vyššie uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania účastníkov objednávateľa pred a počas čerpania objednaných služieb, poskytovanie údajov zmluvným partnerom CA VIATOUR vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,
c.) Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
d.) Vo vzťahu k osobám uvedeným v zmluve, ktoré zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov za účelom ich spracúvania podľa bodu 12
Prílohou zmluvy o obstaraní služieb a Všeobecných podmienok je bližšia špecifikácia o ochrane osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom.

13/. Záverečné ustanovenia:
Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti dňom 25.5.18 a sú záväzné pre všetkých účastníkov prepravy, ktorej organizátorom je CA VIATOUR. Klient svojím podpisom na zmluve o sprostredkovaní služby vyjadruje súhlas s podmienkami účasti na preprave v mene všetkých účastníkov, ktorí ho k tomuto jednaniu splnomocnili.
Všetky práva a povinnosti oboch strán, ktoré nie sú uvedené v zmluvných podmienkach, sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

 Dispečing počas prepravy: 00421 (0)905 886855
Kontakt v pracovných dňoch: 0905 285615