postheadericon Všeobecné obchodné podmienky

I. Vznik zmluvného vzťahu
Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní služby, uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Zákona 170/2018 Z.z. a súvisiacimi ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 a Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa medzi obstarávateľom, ktorým je cestovná agentúra Adriana Olšová – VIATOUR. (ďalej len „CA“ alebo „cestovná agentúra“) a objednávateľom, ktorej predmetom je obstaranie pobytu alebo samostatnej autobusovej dopravy pre objednávateľa (ďalej len „zmluva o obstaraní služby“).
Účastníkmi zmluvného vzťahu sa stávajú: Adriana Olšová – VIATOUR, Ivana Bukovčana 20, 841 08 Bratislava, IČO: 22661093, DIČ: 1020191799
a objednávateľ: a/ fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s CA zmluvu o obstaraní služby alebo autobusovej dopravy
b/ fyzická alebo právnická osoba (kolektív, neplnoletá osoba), v prospech ktorej bola zmluva o službe alebo autobusovej doprave uzatvorená prostredníctvom zákonného zástupcu.
Zmluvný vzťah je uzatvorený objednávateľom doručenou a  CA prevzatou zmluvou o službe, objednávateľom podpísanou, čím svoj súhlas s podmienkami poskytnutej služby vyjadrujú všetci účastníci, uvedení na prihláške, ktorí týmto objednávateľa ku všetkým úkonom, súvisiacim s vybavovaním služby, splnomocňujú.
Súčasťou zmluvy o službe sú cenníky s podmienkami poskytnutia služieb, ktoré sa CK zaväzuje objednávateľovi poskytnúť v dohodnutom rozsahu a kvalite.
II. Cenové podmienky
Webová stránka a ponukové listy CA uvádzajú orientačné ceny služieb, kalkulované k 1.4.2021.  Záväznou cenou   je cena uvedená v zmluve o sprostredkovaní služby, s ktorou objednávateľ svojím podpisom vyjadruje súhlas. CA je oprávnená zvýšiť cenu v prípade zvýšenia vstupných cien /napr. cena nafty/, max. však o 8% oproti cene použitej pri kalkulácii alebo v prípade legislatívnych zmien vplývajúcich na tvorbu ceny. CA je povinná o týchto zmenách informovať klienta ihneď, jednoznačne a zrozumiteľne, a to najneskôr 20 dní pred uskutočnením služby, inak CA stráca nárok na doplatenie rozdielu v cene služby.
III. Platobné podmienky:
Vznik zmluvného vzťahu medzi oboma stranami je podmienený úhradou ceny služieb. Záloha vo výške max. 50% z ceny služby je splatná do 3 dní po dohodnutí zmluvy o obstaraní služby, doplatok najneskôr 35 dní pred uskutočnením služby. Pri dojednaní zmluvy v lehote kratšej ako 35 dní pred uskutočnením služby je cena splatná v plnej výške. Nárok na poskytnutie služieb v plnom rozsahu má objednávateľ len v prípade ich úhrady v plnej výške.
IV. Práva a povinnosti CA:
a/ CA je povinná pred uzatvorením zmluvy o sprostredkovaní služby objednávateľa informovať o všetkých skutočnostiach vplývajúcich na jeho rozhodnutie o zakúpení služby
b/ CA je povinná doručiť objednávateľovi všetky doklady potrebné k nástupu na pobyt/dopravu  najneskôr 7 dní pred zahájením služby.
V. Práva a povinnosti objednávateľa:
– právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu
– právo na poskytnutie požadovaných informácií o službe, ktoré nie sú uvedené v zmluve – informácie o druhu ubytovania, dopravy, doplatkoch na mieste pobytu
– právo na reklamáciu poskytnutých služieb v súlade s reklamačnými podmienkami tejto zmluvy
– právo na odstúpenie od zmluvy v súlade so stornopodmienkami tejto zmluvy
– právo na prevedenie služby na inú osobu v súlade so stornopodmienkami tejto zmluvy
– právo na obdržanie všetkých dokladov potrebných k nástupu na pobyt najneskôr 7 dní pred zahájením zájazdu
– povinnosť poskytnúť CA plnú súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb
– povinnosť zabezpečiť sprevádzanie neplnoletých osôb dospelou osobou
– povinnosť nahlásiť pri objednávaní pravdivé a kompletné údaje o účastníkoch, účasť cudzincov na zájazde
– povinnosť zaplatiť plnú cenu služby v lehote dohodnutej v zmluve o zájazde
– povinnosť zabezpečiť si platné cestovné doklady s vedomím vlastnej zodpovednosti za skutočnosti vzniknuté nedodržaním pasových a colných predpisov
VI. Zmeny zmluvných podmienok, ceny služby, zrušenie služby:
Ak nastanú závažné okolnosti, zabraňujúce poskytnutiu služieb v zmluvne dohodnutom rozsahu, môže CA službu odložiť, zmeniť jeho program, trasu, cenu (max. v rozsahu podmienok bodu II.), druh dopravy, pobytové miesto, ubytovaciu kapacitu, prípadne pobyt zrušiť. CA je povinná túto zmenu klientovi oznámiť ihneď, ako nastala, pričom si od klienta vyžiada súhlas so zmenami a určí termín na jeho vyjadrenie. Ak objednávateľ so zmenou, ktorá je nad rámec bodu II., nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť bez akejkoľvek finančnej náhrady voči CA, ktorá je povinná mu do 14 dní od vyjadrenia nesúhlasu vrátiť plnú uhradenú cenu služby. Nesúhlas je objednávateľ povinný vyjadriť len písomne. V prípade zrušenia služby zo strany CA je CA povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom jeho uskutočnenia a vrátiť objednávateľovi uhradenú čiastku do 7 dní odo dňa oznámenia. Ak o to klient požiada, je zaradený na voľné miesto v ľubovoľnom pobyte na základe novej zmluvy o poskytnutí služieb.
Za závažné zmeny CA nepovažuje:
Zmenu odchodu alebo návratu o menej ako 3 dni, zmenu ubytovacej kapacity v rovnakom pobytovom mieste za kapacitu v rovnakej alebo vyššej kvalite bez nároku na doplatok objednávateľa, preukázateľné zvýšenie ceny o viac ako 8% v prípade devalvácie národnej meny.
Odstúpenie od zmluvy:
CA je oprávnená odstúpiť od zmluvy len z dôvodu zrušenia služby alebo na základe porušenia povinností objednávateľa, ktoré boli dohodnuté v zmluve. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade hrubého porušenia zmluvných podmienok zo strany CA s právom na vrátenie plnej sumy uhradenej ceny služby, alebo bez udania dôvodu, na základe čoho má CA právo požadovať nasledovnú náhradu v závislosti odo dňa doručenia storna služby (osobne klientom, alebo dňom doručenia faxu, pošty):
Odstúpenie od zmluvy odo dňa jej uzatvorenia:
do 50 dní pred zahájením služby = 5% z celkovej ceny zmluvne potvrdených služieb
49-30 dní pred zahájením služby = 20% z celkovej ceny zmluvne dohodnutých služieb
29-20 dní pred zahájením služby = 50% z celkovej ceny zmluvne dohodnutých služieb
19-6 dní pred zahájením služby   = 70% z celkovej ceny zmluvne dohodnutých služieb
menej ako 6 dní pred zahájením služby = 90% z celkovej ceny zmluvne dohodnutých služieb
v prípade nenastúpenia objednávateľa na pobyt bez predchádzajúceho oznámenia = 100% ceny pobytu.
Celkovou cenou sa rozumie súhrnná cena služieb uvedená v zmluve. Za prevedenie pobytu na inú osobu uhradí objednávateľ za zmenu mena účastníka 10.-EUR/osoba.
Po obdržaní odstúpenia objednávateľa od zmluvy je CA oprávnená strhnúť horeuvedenú zodpovedajúcu výšku stornopoplatkov z ceny uhradenej objednávateľom a čiastku zníženú o stornopoplatky je povinná doručiť mu najneskôr do 10 dní od zrušenia zájazdu.
VII. Poistenie účastníkov pobytu:
V CA je možné uzatvoriť komplexné cestovné poistenie, o rozsahu ktorého je objednávateľ informovaný prostredníctvom letáku poisťovacej spoločnosti UNION.
VIII. Reklamácie
V prípade, ak služby, dojednané v zmluve, neboli poskytnuté podľa dohodnutých podmienok – v plnom rozsahu alebo kvalite, má objednávateľ nárok na primeranú náhradu. Reklamácia musí byť uplatnená priamo na mieste vzniku u sprievodcu, partnera alebo zástupcu CA a zároveň ihneď nahlásená priamo CA ešte počas čerpania služby, inak nemôže byť reklamácia uznaná, keďže zo strany CA nemohla byť preverená jej pravdivosť. Ak sa nepodarí zjednať nápravu na mieste, objednávateľ spíše so zástupcom CA reklamačný protokol,ktorý doručí CA najneskôr do 90 dní po ukončení čerpania služby. Ak reklamácia nebude doručená CA v stanovenej lehote a nebude obsahovať vyjadrenie zástupcu alebo dodávateľa CA, vystavuje sa objednávateľ riziku, že nebude CA uznaná. Reklamáciu vybaví CA v zákonnej lehote.
Za predmet reklamácie sa nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe dojednanej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a ujmy, ktoré sú z poistenia výslovne vyňaté. CA nezodpovedá za škody, ktoré nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb, ale boli spôsobené treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služby, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani vynaložením všetkého úsilia, ani za škody, vzniknuté v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých okolností.
IX. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
1. podpisom zmluvy dáva objednávateľ CA VIATOUR  súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v zmluve a v ďalších dokladoch spojených s pobytom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov CA VIATOUR voči objednávazeľovi
2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
– získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve o obstaraní služby cestovného ruchu, využívanie vyššie uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania účastníkov objednávateľa pred a počas čerpania objednaných služieb, poskytovanie údajov zmluvným partnerom CA VIATOUR vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,
3. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v zmluve, ktoré zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov za účelom ich spracúvania podľa bodu IX.
Informácie k spracovávaniu osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679 a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov platného od 25.05.2018 (GDPR)
X. Záverečné ustanovenia:
Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.4.2021 a sú záväzné pre všetkých účastníkov pobytov, ktorých sprostredkovateľom je CA VIATOUR. Klient svojím podpisom na zmluve o sprostredkovaní služby vyjadruje súhlas s podmienkami účasti na pobyte v mene všetkých účastníkov, ktorí ho k tomuto jednaniu splnomocnili.
Všetky práva a povinnosti oboch strán, ktoré nie sú uvedené v zmluvných podmienkach, sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.