postheadericon Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti
Adriana Olšová – VIATOUR
, IČO: 22661093, sídlo: Ivana Bukovčana 20, 841 08 Bratislava 
v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679 a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov platného od 25.05.2018 (GDPR) 

1.) Účel spracovávania osobných údajov

Cestovná agentúra Adriana Olšová – VIATOUR,
I
ČO: 22661093, sídlo: Ivana Bukovčana 20, 84108 Bratislava
pre účely plnenia zmluvy  získava a následne spracováva aj osobné údaje. Pre zabezpečovanie služieb klientom je spracovanie osobných údajov nevyhnutné najmä na plnenie zmluvy o pobyte alebo autobusovej doprave, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo pre vznik predzmluvných vzťahov, alebo iných úkonov na žiadosť dotknutej osoby. Pre účely plnenia zmluvy nie je povinnosť vyžadovať osobitný súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade nesúhlasu dotknutej osoby nie je možné splnenie zmluvných povinností zo strany cestovnej agentúry zabezpečiť.
Dotknutá osoba má však právo odmietnuť spracovávanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
Spracovanie osobných údajov vykonávame s maximálnou starostlivosťou a diskrétnosťou v zmysle platnej legislatívy o ochrane osobných údajov. Účelom zberu a spracovania osobných údajov je zabezpečenie nasledovných činností:

a) rezervácia, objednávanie a zabezpečenie pobytu alebo autobusovej dopravy

S obstarávaním pobytu a dopravy súvisí predchádzajúca mailová alebo telefonická korešpondencia s klientom, rezervácia ubytovacích zariadení – apartmánov, zabezpečenie dopravy, sprostredkovanie cestovného poistenia a iných klientom požadovaných služieb. Pre tieto účely zbierame osobné údaje: Vaše meno, priezvisko, trvalý pobyt, kontaktné tel. číslo a ďalšie vaše osobné údaje, spracované a použité výlučne na tento účel.

b) reklamné a propagačné aktivity

Ak si vyžiadate aktuálne novinky, ponuku, cenníky, týkajúce sa plánovaného uzavretia zmluvy o cestovných službách, realizujeme to výlučne na základe vopred prejaveného záujmu formou mailu, jediným Vašim spracovávaným osobným údajom je v tomto prípade mailová adresa, ktorú nevyužívame žiadnym iným spôsobom a zaväzujeme sa neposkytovať ju na účely marketingu žiadnej tretej strane

c) naša webová stránka – súbory cookies – informácie

Používanie cookies

Používaním webovej stránky prevádzkovateľa Adriana Olšová – VIATOUR, IČO: 22661093, so sídlom Ivana Bukovčana 20, 841 08 Bratislava vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené prijímanie súborov cookies, ak vopred nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača. Ak pokračujete v návšteve našich webových stránok, je to možné považovať za prijatie súhlasu s používaním súborov cookies.

Čo sú cookies?

Sú to malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefino-vanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Nami používané cookies nepoškodia Váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Aké cookies využívame?

  • Prevádzkové– slúžia na analýzu správania návštevníkov webovej stránky a následne na zlepšovanie jej kvality (funkčnosť, vzhľad, obsah, výkon …). Takto zhromažďujeme štatistické informácie o používaní našej webovej stránky – na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili a pod.
  • Základné– na využitie základných funkcií, ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov, ak sú tieto súčasťou našej stránky.
  • Reklamné– slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy s ohľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov.
  • Funkčné cookies– sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by boli ďalej používané na marketingové účely.
  • Cookies tretích strán– tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.
    Na stránkach môžu byť prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto tretích strán. Nad ukladaním týchto súborov naša spoločnosť nemá kontrolu a nemá k nim ani prístup. Ak Vás zaujíma, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb. 

Čo robiť, ak s cookies nesúhlasím?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Zmenu nastavení môžete vykonať  v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Berte však do úvahy, že zakázanie cookies môže negatívne ovplyvniť funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Prečo odporúčame ponechať si nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a môže dôjsť k 

2.) Rozsah spracovávaných osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, adresa pobytu -, telefónne číslo, dátum narodenia, mailová adresa, v prípade storna či reklamácie aj číslo bankového spojenia, tieto údaje používame výlučne na zaistenie konkrétneho účelu – zabezpečenie cestovných služieb alebo sprostredkovanie cestovného poistenia, informácie o požadovaných službách, doručenie dokumentov potreb-ných pre čerpanie služieb, telefonické alebo mailové informovanie o prípadných zmenách podmienok služieb.
Ako splnomocnená osoba nám môžete poskytovať osobné údaje dospelých spolucestujúcich alebo detí do 16 rokov, ktoré sa zaväzujeme spracovávať a uchovávať s maximálnou mierou zodpovednosti.
V našich materáloch a informačných systémoch nespracovávame citlivé osobné údaje, akými sú napr. rodné čísla.

3.)  Poskytovanie osobných údajov tretím osobám a ich prenos do zahraničia

Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám s výnimkou prípadov, ktoré vymedzuje zákon (štátne orgány, súdne rozhodnutie a pod.) Ďalej ich poskytujeme našim dodávateľom služieb, ktoré ste si u nás výslovne objednali – spolupracujúcim cestovným agentúram, dopravcom, sprievodcom, poisťovniam iným subjektom podieľajúcim sa na zabezpečení služieb pre klientov cestovnej agentúry Adriana Olšová – VIATOUR.
Osobné údaje sú získavané, spracovávané a uchovávané výlučne na firemných počítačoch a serveroch v rámci informačných systémov, ku ktorým nie je možný prístup z verejných sietí. Firemné počítače sú chránené numerickým a biometrickými kódovaním.
Ich spracovanie zabezpečujú oprávnené osoby – zamestnanci alebo sprostredkovatelia cestovnej agentúry Adriana Olšová – VIATOUR v súlade s ustanoveniami zákona.
Ak si naše služby zakupujete prostredníctvom províznych predajcov – splnomocnených obchodných zástupcov – sú vaše údaje chránené v zmysle sprostredkovateľských zmlúv tak, aby boli v absolútnom bezpečí.
Zahraničným partnerom (cestovným agentúram, hotelom)  poskytujeme osobné údaje v rozsahu nutnom na zabezpečenie zakúpenej služby – meno, priezvisko a bydlisko dotknutých osôb.

4.) Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo písomnou formou kedykoľvek požiadať:
–  o poskytnutie informácií o stave a postupe spracovania svojich osobných údajov. Máte právo vedieť, či a ako spracovávame vaše osobné údaje, kedykoľvek si môžete vyžiadať prístup k nim. Pokiaľ ich spracovávame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Môžete nás tiež žiadať o obmedzenie spracovávanie vašich osobných údajov. V tomto prípade ich budeme len uchovávať a zaväzujeme sa ich ďalej nespracovávať
– o poskytnutie informácií o zdroji, z ktorého boli získané údaje. Vaše údaje získavame výlučne priamo od Vás (z prvotných kontaktov, kedy žiadate o zaslanie ponuky, zmluvy …) alebo priamo zo zmlúv vypracovaných s Vašim súhlasom za účelom sprostredkovania cestovných služieb alebo poistenia). Nepracujeme s databázami osobných údajov získanými od tretích strán.
– o odpis svojich osobných údajov, opravu a doplnenie nesprávnych a neaktuálnych údajov,
o vymazanie svojich osobných údajov. Keďže však zmluva o zabezpečení cestovných služieb je súčasťou podkladov pre účtovníctvo, je našou povinnosťou ju pre účtovné a daňo-vé účely zo zákona archivovať minimálne 10 rokov. V tomto prípade je možné spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť, nie je však možné ich úplné vymazanie.

5.) Reklamné a marketingové služby

Cestovná agentúra nezasiela reklamné a propagačné materiály bez toho, aby ste si ich vopred vyžiadali.
Nevyužívame vedome žiadne tretie strany zabezpečujúce pre nás hromadný mailing s reklamou.
Na našej webovej stránke môžu byť prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok, ktoré nepodliehajú našej kontrole (info o cookies a reklame tretích strán v bode 1/c)

6.) Ochrana osobných údajov

Cestovná agentúra  je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany jej osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie musí obsahovať popis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, uvedenie pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, oznámenie opatrení prijatých na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane uvedenia opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov,

 

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať, ak máte záujem o podrobnosti spojené so získaním, ochranou a uchovávaním Vašich dát alebo v prípade akýchkoľvek pochybností v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov..